کاربری
کاربر گرامی به تالار گفتگوی میهن گیم خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • smiless
  • :113:
    113
    113
  • :4:
    4
    4
  • :165821_Laie_91A:
    165821 Laie 91A
    165821 Laie 91A
  • :20:
    20
    20
  • :image170:
    Image170
    Image170
  • :35:
    35
    35
  • :smilies-azardl (181
    Smilies Azardl (181)
    Smilies Azardl (181)
  • :62:
    62
    62
  • :(40):
    (40)
    (40)
  • :136:
    136
    136
  • :14:
    14
    14
  • :ds6a5d:
    Ds6a5d
    Ds6a5d
  • :30:
    30
    30
  • :riz481:
    Riz481
    Riz481
  • :51:
    51
    51
  • :102:
    102
    102
  • :126:
    126
    126
  • :9:
    9
    9
  • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
    Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
    Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  • :25:
    25
    25
  • :ohno-smiley02:
    Ohno Smiley02
    Ohno Smiley02
  • :40:
    40
    40
  • :weirdsmiley:
    Weirdsmiley
    Weirdsmiley
  • :71:
    71
    71
  • :112:
    112
    112
  • :4:
    4
    4
  • :18672_bandari:
    18672 Bandari
    18672 Bandari
  • :19:
    19
    19
  • :image111:
    Image111
    Image111
  • :35:
    35
    35
  • :smilies-azardl (113
    Smilies Azardl (113)
    Smilies Azardl (113)
  • :61:
    61
    61
  • :135:
    135
    135
  • :14:
    14
    14
  • :drtboeiwydmrw9jtma4
    Drtboeiwydmrw9jtma4i
    Drtboeiwydmrw9jtma4i
  • :29:
    29
    29
  • :riz373:
    Riz373
    Riz373
  • :50:
    50
    50
  • :101:
    101
    101
  • :125:
    125
    125
  • :8:
    8
    8
  • :ada:
    Ada
    Ada
  • :24:
    24
    24
  • :offtopic:
    Offtopic
    Offtopic
  • :40:
    40
    40
  • :wacsmiley:
    Wacsmiley
    Wacsmiley
  • :70:
    70
    70
  • :111:
    111
    111
  • :3:
    3
    3
  • :999:
    999
    999
  • :19:
    19
    19
  • :icon_wink:
    Icon Wink
    Icon Wink
  • :34:
    34
    34
  • :smilies-azardl (15)
    Smilies Azardl (15)
    Smilies Azardl (15)
  • :60:
    60
    60
  • :134:
    134
    134
  • :13:
    13
    13
  • :dadad4:
    Dadad4
    Dadad4
  • :29:
    29
    29
  • :riz304:
    Riz304
    Riz304
  • :49:
    49
    49
  • :100:
    100
    100
  • :124:
    124
    124
  • :8:
    8
    8
  • :ad54ad:
    Ad54ad
    Ad54ad
  • :24:
    24
    24
  • :New (6):
    New (6)
    New (6)
  • :39:
    39
    39
  • :VVLc:
    VVLc
    VVLc
  • :69:
    69
    69
  • :110:
    110
    110
  • :3:
    3
    3
  • :400:
    400
    400
  • :18:
    18
    18
  • :icon_sad:
    Icon Sad
    Icon Sad
  • :34:
    34
    34
  • :smilies-azardl (12)
    Smilies Azardl (12)
    Smilies Azardl (12)
  • :59:
    59
    59
  • :133:
    133
    133
  • :13:
    13
    13
  • :coolsmiley02:
    Coolsmiley02
    Coolsmiley02
  • :28:
    28
    28
  • :riz303:
    Riz303
    Riz303
  • :48:
    48
    48
  • :79:
    79
    79
  • :123:
    123
    123
  • :7:
    7
    7
  • :a54d65a:
    A54d65a
    A54d65a
  • :23:
    23
    23
  • :motat:
    Motat
    Motat
  • :39:
    39
    39
  • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
    Tsimuzpzwoap1t9y3o7
    Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  • :68:
    68
    68
  • :109:
    109
    109
  • :2:
    2
    2
  • :391:
    391
    391
  • :18:
    18
    18
  • :icon_rolleyes:
    Icon Rolleyes
    Icon Rolleyes
  • :33:
    33
    33
  • :shlak (16):
    Shlak (16)
    Shlak (16)
  • :58:
    58
    58
  • :132:
    132
    132
  • :12:
    12
    12
  • :bunnyearsmiley:
    Bunnyearsmiley
    Bunnyearsmiley
  • :28:
    28
    28
  • :riz284:
    Riz284
    Riz284
  • :47:
    47
    47
  • :78:
    78
    78
  • :122:
    122
    122
  • :7:
    7
    7
  • :a2d3:
    A2d3
    A2d3
  • :23:
    23
    23
  • :mellowsmiley:
    Mellowsmiley
    Mellowsmiley
  • :38:
    38
    38
  • :tonguesmiley:
    Tonguesmiley
    Tonguesmiley
  • :67:
    67
    67
  • :2:
    2
    2
  • :221:
    221
    221
  • :17:
    17
    17
  • :hmmsmiley02:
    Hmmsmiley02
    Hmmsmiley02
  • :33:
    33
    33
  • :sdasdasd:
    Sdasdasd
    Sdasdasd
  • :57:
    57
    57
  • :108:
    108
    108
  • :131:
    131
    131
  • :12:
    12
    12
  • :br:
    Br
    Br
  • :27:
    27
    27
  • :riz277:
    Riz277
    Riz277
  • :46:
    46
    46
  • :z:
    Z
    Z
  • :77:
    77
    77
  • :121:
    121
    121
  • :6:
    6
    6
  • :a050:
    A050
    A050
  • :22:
    22
    22
  • :mad_majidonline:
    Mad Majidonline
    Mad Majidonline
  • :38:
    38
    38
  • :thumbsupsmileyanim:
    Thumbsupsmileyanim
    Thumbsupsmileyanim
  • :66:
    66
    66
  • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
    1dco2x0p1lilzhfpg1tq
    1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  • :141:
    141
    141
  • :17:
    17
    17
  • :heart:
    Heart
    Heart
  • :32:
    32
    32
  • :sarma:
    Sarma
    Sarma
  • :56:
    56
    56
  • :107:
    107
    107
  • :130fs358763:
    130fs358763
    130fs358763
  • :11:
    11
    11
  • :blushsmiley:
    Blushsmiley
    Blushsmiley
  • :27:
    27
    27
  • :riz273:
    Riz273
    Riz273
  • :45:
    45
    45
  • :yeah:
    Yeah
    Yeah
  • :76:
    76
    76
  • :120:
    120
    120
  • :6:
    6
    6
  • :2167513997607463785
    21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
    21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
  • :22:
    22
    22
  • :laughingsmiley:
    Laughingsmiley
    Laughingsmiley
  • :37:
    37
    37
  • :thumbsdownsmileyani
    Thumbsdownsmileyanim
    Thumbsdownsmileyanim
  • :65d6a5d6s:
    65d6a5d6s
    65d6a5d6s
  • :1:
    1
    1
  • :140:
    140
    140
  • :16:
    16
    16
  • :happysmiley:
    Happysmiley
    Happysmiley
  • :32:
    32
    32
  • :sadsmiley:
    Sadsmiley
    Sadsmiley
  • :55:
    55
    55
  • :106:
    106
    106
  • :130:
    130
    130
  • :11:
    11
    11
  • :blinksmiley:
    Blinksmiley
    Blinksmiley
  • :26:
    26
    26
  • :pXLc:
    PXLc
    PXLc
  • :44:
    44
    44
  • :y29:
    Y29
    Y29
  • :75:
    75
    75
  • :115:
    115
    115
  • :5:
    5
    5
  • :1878813997607152736
    18788139976071527364 Help
    18788139976071527364 Help
  • :21:
    21
    21
  • :j58r36j3gcr4suxymup
    J58r36j3gcr4suxymupx
    J58r36j3gcr4suxymupx
  • :37:
    37
    37
  • :thanks:
    Thanks
    Thanks
  • :65:
    65
    65
  • :1:
    1
    1
  • :139:
    139
    139
  • :16:
    16
    16
  • :grlim:
    Grlim
    Grlim
  • :31:
    31
    31
  • :sad:
    Sad
    Sad
  • :54:
    54
    54
  • :105:
    105
    105
  • :129:
    129
    129
  • :10:
    10
    10
  • :biggrinsmiley:
    Biggrinsmiley
    Biggrinsmiley
  • :26:
    26
    26
  • :ph34r-smiley:
    Ph34r Smiley
    Ph34r Smiley
  • :43:
    43
    43
  • :wubsmiley:
    Wubsmiley
    Wubsmiley
  • :74:
    74
    74
  • :0114_nono:
    0114 Nono
    0114 Nono
  • :5:
    5
    5
  • :5741139976124110988
    5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
    5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
  • :21:
    21
    21
  • :image180:
    Image180
    Image180
  • :36:
    36
    36
  • :smilingsmiley:
    Smilingsmiley
    Smilingsmiley
  • :64:
    64
    64
  • :(50):
    (50)
    (50)
  • :138:
    138
    138
  • :15:
    15
    15
  • :goftogo:
    Goftogo
    Goftogo
  • :31:
    31
    31
  • :rolleyessmileyanim:
    Rolleyessmileyanim
    Rolleyessmileyanim
  • :53:
    53
    53
  • :104:
    104
    104
  • :128:
    128
    128
  • :10:
    10
    10
  • :auizz3ffy9vla57584x
    Auizz3ffy9vla57584xq
    Auizz3ffy9vla57584xq
  • :25r30wi:
    25r30wi
    25r30wi
  • :p7977cujr38iyymsu8:
    P7977cujr38iyymsu8
    P7977cujr38iyymsu8
  • :42:
    42
    42
  • :winksmiley02:
    Winksmiley02
    Winksmiley02
  • :73:
    73
    73
  • :114:
    114
    114
  • :4d564ad6:
    4d564ad6
    4d564ad6
  • :561617_to_pick_ones
    561617 To Pick Ones Nos
    561617 To Pick Ones Nos
  • :20:
    20
    20
  • :image177:
    Image177
    Image177
  • :36:
    36
    36
  • :smilies-azardl (182
    Smilies Azardl (182)
    Smilies Azardl (182)
  • :63:
    63
    63
  • :(43):
    (43)
    (43)
  • :137:
    137
    137
  • :15:
    15
    15
  • :gigglesmile:
    Gigglesmile
    Gigglesmile
  • :30:
    30
    30
  • :riz513:
    Riz513
    Riz513
  • :52:
    52
    52
  • :103:
    103
    103
  • :127:
    127
    127
  • :9:
    9
    9
  • :au:
    Au
    Au
  • :25:
    25
    25
  • :ot0837h0nn8zfqu8ult
    Ot0837h0nn8zfqu8ult
    Ot0837h0nn8zfqu8ult
  • :41:
    41
    41
  • :whistle:
    Whistle
    Whistle
  • :72:
    72
    72
درباره ما

میهن گیم در ابتدای سال 1392 در جهت حمایت از بازیهای ایرانی پا به عرصه رقابت مابین سایتهای خبری بازیهای ویدئویی گذاشت. امیدواریم بتوانیم قدمی هر چند کوچک جهت پیشرفت صنعت گیم در ایران برداریم

دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها