کاربری
کاربر گرامی به تالار گفتگوی میهن گیم خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smiless
 • :5:
  5
  5
 • :5741139976124110988
  5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
  5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
 • :21:
  21
  21
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :36:
  36
  36
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :64:
  64
  64
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :138:
  138
  138
 • :15:
  15
  15
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :31:
  31
  31
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :53:
  53
  53
 • :104:
  104
  104
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :128:
  128
  128
 • :10:
  10
  10
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :42:
  42
  42
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :73:
  73
  73
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :20:
  20
  20
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :36:
  36
  36
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :63:
  63
  63
 • :114:
  114
  114
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :137:
  137
  137
 • :15:
  15
  15
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :30:
  30
  30
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :52:
  52
  52
 • :103:
  103
  103
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :127:
  127
  127
 • :9:
  9
  9
 • :au:
  Au
  Au
 • :25:
  25
  25
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :41:
  41
  41
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :72:
  72
  72
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :20:
  20
  20
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :35:
  35
  35
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :62:
  62
  62
 • :113:
  113
  113
 • :4:
  4
  4
 • :136:
  136
  136
 • :14:
  14
  14
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :30:
  30
  30
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :51:
  51
  51
 • :102:
  102
  102
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :126:
  126
  126
 • :9:
  9
  9
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :25:
  25
  25
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :40:
  40
  40
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :71:
  71
  71
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :19:
  19
  19
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :35:
  35
  35
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :61:
  61
  61
 • :112:
  112
  112
 • :4:
  4
  4
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :29:
  29
  29
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :50:
  50
  50
 • :101:
  101
  101
 • :125:
  125
  125
 • :8:
  8
  8
 • :ada:
  Ada
  Ada
 • :24:
  24
  24
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :40:
  40
  40
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :70:
  70
  70
 • :999:
  999
  999
 • :19:
  19
  19
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :34:
  34
  34
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :60:
  60
  60
 • :111:
  111
  111
 • :3:
  3
  3
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :29:
  29
  29
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :49:
  49
  49
 • :100:
  100
  100
 • :8:
  8
  8
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :24:
  24
  24
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :39:
  39
  39
 • :VVLc:
  VVLc
  VVLc
 • :69:
  69
  69
 • :124:
  124
  124
 • :400:
  400
  400
 • :18:
  18
  18
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :34:
  34
  34
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :59:
  59
  59
 • :110:
  110
  110
 • :3:
  3
  3
 • :133:
  133
  133
 • :13:
  13
  13
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :28:
  28
  28
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :48:
  48
  48
 • :79:
  79
  79
 • :7:
  7
  7
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :23:
  23
  23
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :39:
  39
  39
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :68:
  68
  68
 • :123:
  123
  123
 • :391:
  391
  391
 • :18:
  18
  18
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :33:
  33
  33
 • :shlak (16):
  Shlak (16)
  Shlak (16)
 • :58:
  58
  58
 • :109:
  109
  109
 • :2:
  2
  2
 • :132:
  132
  132
 • :12:
  12
  12
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :28:
  28
  28
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :47:
  47
  47
 • :78:
  78
  78
 • :7:
  7
  7
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :23:
  23
  23
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :38:
  38
  38
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :67:
  67
  67
 • :122:
  122
  122
 • :221:
  221
  221
 • :17:
  17
  17
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :33:
  33
  33
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :57:
  57
  57
 • :108:
  108
  108
 • :2:
  2
  2
 • :131:
  131
  131
 • :12:
  12
  12
 • :br:
  Br
  Br
 • :27:
  27
  27
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :46:
  46
  46
 • :z:
  Z
  Z
 • :77:
  77
  77
 • :6:
  6
  6
 • :a050:
  A050
  A050
 • :22:
  22
  22
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :38:
  38
  38
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :66:
  66
  66
 • :121:
  121
  121
 • :141:
  141
  141
 • :17:
  17
  17
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :32:
  32
  32
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :56:
  56
  56
 • :107:
  107
  107
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :11:
  11
  11
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :27:
  27
  27
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :45:
  45
  45
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :76:
  76
  76
 • :6:
  6
  6
 • :2167513997607463785
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
 • :22:
  22
  22
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :37:
  37
  37
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :120:
  120
  120
 • :140:
  140
  140
 • :16:
  16
  16
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :32:
  32
  32
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :55:
  55
  55
 • :106:
  106
  106
 • :1:
  1
  1
 • :130:
  130
  130
 • :11:
  11
  11
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :26:
  26
  26
 • :pXLc:
  PXLc
  PXLc
 • :44:
  44
  44
 • :y29:
  Y29
  Y29
 • :75:
  75
  75
 • :5:
  5
  5
 • :1878813997607152736
  18788139976071527364 Help
  18788139976071527364 Help
 • :21:
  21
  21
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :37:
  37
  37
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :65:
  65
  65
 • :115:
  115
  115
 • :139:
  139
  139
 • :16:
  16
  16
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :31:
  31
  31
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :54:
  54
  54
 • :105:
  105
  105
 • :1:
  1
  1
 • :129:
  129
  129
 • :10:
  10
  10
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :26:
  26
  26
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :43:
  43
  43
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :74:
  74
  74
درباره ما

میهن گیم در ابتدای سال 1392 در جهت حمایت از بازیهای ایرانی پا به عرصه رقابت مابین سایتهای خبری بازیهای ویدئویی گذاشت. امیدواریم بتوانیم قدمی هر چند کوچک جهت پیشرفت صنعت گیم در ایران برداریم

دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها