کاربری
کاربر گرامی به تالار گفتگوی میهن گیم خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smiless
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :34:
  34
  34
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :60:
  60
  60
 • :111:
  111
  111
 • :3:
  3
  3
 • :999:
  999
  999
 • :19:
  19
  19
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :29:
  29
  29
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :49:
  49
  49
 • :100:
  100
  100
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :24:
  24
  24
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :39:
  39
  39
 • :VVLc:
  VVLc
  VVLc
 • :69:
  69
  69
 • :124:
  124
  124
 • :8:
  8
  8
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :34:
  34
  34
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :59:
  59
  59
 • :110:
  110
  110
 • :3:
  3
  3
 • :400:
  400
  400
 • :18:
  18
  18
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :28:
  28
  28
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :48:
  48
  48
 • :79:
  79
  79
 • :133:
  133
  133
 • :13:
  13
  13
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :23:
  23
  23
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :39:
  39
  39
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :68:
  68
  68
 • :123:
  123
  123
 • :7:
  7
  7
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :33:
  33
  33
 • :shlak (16):
  Shlak (16)
  Shlak (16)
 • :58:
  58
  58
 • :109:
  109
  109
 • :2:
  2
  2
 • :391:
  391
  391
 • :18:
  18
  18
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :28:
  28
  28
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :47:
  47
  47
 • :78:
  78
  78
 • :132:
  132
  132
 • :12:
  12
  12
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :23:
  23
  23
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :38:
  38
  38
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :67:
  67
  67
 • :122:
  122
  122
 • :7:
  7
  7
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :33:
  33
  33
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :57:
  57
  57
 • :108:
  108
  108
 • :2:
  2
  2
 • :221:
  221
  221
 • :17:
  17
  17
 • :br:
  Br
  Br
 • :27:
  27
  27
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :46:
  46
  46
 • :z:
  Z
  Z
 • :77:
  77
  77
 • :131:
  131
  131
 • :12:
  12
  12
 • :22:
  22
  22
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :38:
  38
  38
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :66:
  66
  66
 • :121:
  121
  121
 • :6:
  6
  6
 • :a050:
  A050
  A050
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :32:
  32
  32
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :56:
  56
  56
 • :107:
  107
  107
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :141:
  141
  141
 • :17:
  17
  17
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :27:
  27
  27
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :45:
  45
  45
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :76:
  76
  76
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :11:
  11
  11
 • :22:
  22
  22
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :37:
  37
  37
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :120:
  120
  120
 • :6:
  6
  6
 • :2167513997607463785
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :32:
  32
  32
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :55:
  55
  55
 • :106:
  106
  106
 • :1:
  1
  1
 • :140:
  140
  140
 • :16:
  16
  16
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :26:
  26
  26
 • :pXLc:
  PXLc
  PXLc
 • :44:
  44
  44
 • :y29:
  Y29
  Y29
 • :75:
  75
  75
 • :130:
  130
  130
 • :11:
  11
  11
 • :21:
  21
  21
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :37:
  37
  37
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :65:
  65
  65
 • :115:
  115
  115
 • :5:
  5
  5
 • :1878813997607152736
  18788139976071527364 Help
  18788139976071527364 Help
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :31:
  31
  31
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :54:
  54
  54
 • :105:
  105
  105
 • :1:
  1
  1
 • :139:
  139
  139
 • :16:
  16
  16
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :26:
  26
  26
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :43:
  43
  43
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :74:
  74
  74
 • :129:
  129
  129
 • :10:
  10
  10
 • :21:
  21
  21
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :36:
  36
  36
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :64:
  64
  64
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :5:
  5
  5
 • :5741139976124110988
  5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
  5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :31:
  31
  31
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :53:
  53
  53
 • :104:
  104
  104
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :138:
  138
  138
 • :15:
  15
  15
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :42:
  42
  42
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :73:
  73
  73
 • :128:
  128
  128
 • :10:
  10
  10
 • :20:
  20
  20
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :36:
  36
  36
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :63:
  63
  63
 • :114:
  114
  114
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :30:
  30
  30
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :52:
  52
  52
 • :103:
  103
  103
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :137:
  137
  137
 • :15:
  15
  15
 • :au:
  Au
  Au
 • :25:
  25
  25
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :41:
  41
  41
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :72:
  72
  72
 • :127:
  127
  127
 • :9:
  9
  9
 • :20:
  20
  20
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :35:
  35
  35
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :62:
  62
  62
 • :113:
  113
  113
 • :4:
  4
  4
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :30:
  30
  30
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :51:
  51
  51
 • :102:
  102
  102
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :136:
  136
  136
 • :14:
  14
  14
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :25:
  25
  25
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :40:
  40
  40
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :71:
  71
  71
 • :126:
  126
  126
 • :9:
  9
  9
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :35:
  35
  35
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :61:
  61
  61
 • :112:
  112
  112
 • :4:
  4
  4
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :19:
  19
  19
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :29:
  29
  29
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :50:
  50
  50
 • :101:
  101
  101
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :ada:
  Ada
  Ada
 • :24:
  24
  24
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :40:
  40
  40
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :70:
  70
  70
 • :125:
  125
  125
 • :8:
  8
  8
درباره ما

میهن گیم در ابتدای سال 1392 در جهت حمایت از بازیهای ایرانی پا به عرصه رقابت مابین سایتهای خبری بازیهای ویدئویی گذاشت. امیدواریم بتوانیم قدمی هر چند کوچک جهت پیشرفت صنعت گیم در ایران برداریم

دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها