برچسب گذاری توسط: تعبیر خواب

تعبیر خواب حلقه ازدواج ۰

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج لوک اویتنهاو می‌گوید: حلقه ازدواج: دوستی آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید، نشانه آن است که کارهایی جدید انجام می‌دهید و در به ثمر رساندن...

تعبیر خواب قبر کندن ۰

تعبیر خواب قبر کندن

حضرت دانیال گوید: دیدن قبر درخواب، دلیل زندان است. محمدبن سیرین گوید: اگر وی را در قبر نهادند، دلیل که او زندان کنند. تعبیر خواب کندن قبر مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه...

تعبیر خواب مرده چیزی بدهد ۰

تعبیر خواب مرده چیزی بدهد

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن حضرت دانیال گوید: اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جایی که امید ندارد. . مطیعی تهرانی: اگر مرده در لباس ژنده...

تعبیر خواب اژدها ۰

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب اژدها لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات...

تعبیر خواب نماز جماعت ۰

تعبیر خواب نماز جماعت

    تعبیر خواب نماز امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی نماز را خواندی و تمام کردی، تعبیرش این است که دعای تو مورد قبول واقع می‌شود، ‌‌‌‌‌ولی اگر تمام نکردی دعای...

تعبیر خواب آرایش ۰

تعبیر خواب آرایش

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است آرایش کردن نماد توان تغییر تاثیری است که بر دیگران می‌گذاریم. شاید نشانه‌ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی ما باشد. شرایطی مانند همرنگ جماعت...

تعبیر خواب قطار ۰

تعبیر خواب قطار

  دیدن قطار در خواب به ما چه می‌گوید؟ منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می‌کنید و مناظری را می‌بینید که از...

تعبیر خواب آبگوشت ۰

تعبیر خواب آبگوشت

غذا در خواب نشانه نعمت، برکت و روزی است ولی نوع، رنگ، طعم، مزه و مکان صرف آن در تعبیر خواب تاثیر مثبت و منفی خواهد گذارد که بایستی مورد توجه تعبیرگر قرار بگیرد....

تعبیر خواب گربه ۰

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه از نظر روانشناسی   گربه در رویا می‌تواند به تمایلات شما برای شاد بودن و شاد زیستن اشاره داشته باشد. حیواناتی که در رویا مشاهده می‌کنیم سمبل بخشی از غرایز و...

تعبیر خواب خربزه ۰

تعبیر خواب خربزه

خربزه در خواب از دیدگاه تعبیرگران اسلامی مطیعی تهرانی می‌گوید: دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا می شود تعابیر...