برچسب گذاری توسط: تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعت ۰

تعبیر خواب ساعت

ساعت، ساعت مچی: محدودیت‌هایی که خود را گرفتار آن‌ها کرده‌ایم، وظیفه شناسی و زمان بندی، درک فرق میان حالات اضطراری و وقت زیاد داشتن. تیک تاک کردن ساعت: ممکن است به قلب اشاره کند،...

تعبیر خواب طلاق ۰

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب جدایی و جدا شدن از دیگران آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت. اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود...

تعبیر خواب شتر ۰

تعبیر خواب شتر

  تعبیر خواب شتر منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌های گرم. شتر در زندگی...

تعبیر خواب خرمالو ۰

تعبیر خواب خرمالو

تعبیر خواب میوه (میوه شیرین) حضرت دانیال گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی‌وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود و...

تعبیر خواب پیچک ۰

تعبیر خواب پیچک

تعبیر خواب پیچک آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. تعبیر خواب...

تعبیر خواب قند ۰

تعبیر خواب قند

تعبیر خواب خوردن قند منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: خوردن قند در خواب کاملاً طبیعی است و به ندرت ممکن است محور خواب قرار بگیرد. اتفاق می‌افتد که در خواب می‌بینیم قند فراوانی خریده‌ایم و...

تعبیر خواب دوچرخه سواری ۰

تعبیر خواب دوچرخه سواری

دوچرخه در خواب نماد چیست؟ مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر یک نوجوان هستید و چنین خوابی دیده‌اید، این خواب می‌تواند نشان‌دهنده نحوه زندگی شما و امور روزمره زندگی‌تان‌ باشد. دوچرخه سواری در خواب نشانه وجود...

تعبیر خواب عمل جراحی ۰

تعبیر خواب عمل جراحی

تعبیر خواب جراحی به گفته معبرین غربی دیدن عمل جراحی در خواب بیانگر موارد ناخواسته ای است که خود را در زندگی از آن محروم کرده‌اید. اگر افراد پیر در خواب ببینند که تحت...

تعبیر خواب خر ۰

تعبیر خواب خر

خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز مرسوم بوده است. معبرین اسلامی تعابیر متعددی را دیدن خر در خواب بیان کرده‌اند...

تعبیر خواب اعداد ۰

تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب عدد و رقم   ابراهیم کرمانی برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است. با تعبیر خواب عدد...